Osmanlı Devleti’nde Dönem Dönem Eğitimin Genel Özellikleri

OSMANLILARDA DÖNEM DÖNEM EĞİTİMİN TEMEL ÖZELLİKLERİ

1. Kuruluştan İlk Yenileşme hareketlerine Kadar ( 1299- 1776)

 • Fatih dönemine kadar Osmanlı uleması genellikle Şam, Mısır, İran, Maveraünnehir medreselerinde yetişmiş ancak bu dönemden sonra bu ihtiyaç ülke içinde giderilebilmiştir.
 • Fatih döneminde kısmen bilimsel ve felsefi düşünüş Osmanlılara girmiş ancak daha sonra bundan uzaklaşılmıştır.
 • Önceleri aktif ve gazi insan tipi gözde iken, duraklamanın başlamasıyla orta ve pasif insan tipi ortaya çıkmıştır.
 • Bir yaygın eğitim kurumu olan kahvehaneler bu dönemde ortaya çıkmıştır
 • Matbaa bu dönemin sonlarına doğru alınmıştır

2. Eğitimde İlk Yenileşme Hareketleri Dönemi ( 1776- 1839) 

 • Eğitimde yenileşeme askeri okullar açılarak başlamıştır. Buralarda yabancı öğretmenlere de yer verilmiştir.
 • 1826’da yeniçeri ocağı kaldırılmıştır
 • İlköğretim zorunluluğu ilk olarak bu dönemde getirilmiştir
 • Batı ile ilişkiler artmış, 1830’larda batıya öğrenci gönderilmiştir
 • İlk Türkçe gazete bu dönemde çıkmıştır

3. Tanzimat Dönemi (1839-1876)

 • Eğitim alanında değişik yenileşmelere gidilmiştir
 • Eğitimin geliştirilmesi devleti felaketten kurtaracak bir yol olarak görülmüştür
 • Eğitimciler ve yazarlar, ailenin ve devletin eğitim görevlerini çocuklara ve topluma olan sorumlulukları açısından ele almaya başlamışlardır
 • Eğitim, bir bilim olarak görülmeye ve eğitim bilimi kitapları yazılmaya başlanmıştır
 • Eğitim ve sınıf ortamının düzenlenmesine, yeni ders araç ve gereçlerinin kullanılmasına, genel ve özel yeni öğretim yöntemlerinin denenmesine gidilmiştir
 • Örgün eğitim alanında İstanbul ve taşrada büyük çabalar gösterilmiş, bazıları günümüzde de etkinliğini sürdüren bir çok okul kurmuştur
 • İlköğretime hiç el atılmadan orta ve yüksek öğretimde düzenlemelere gidilmiştir
 • Eğitimde yenileşmeler bir avuç aydın tarafından başlatılmıştır
 • Azınlık ve yabancı okullar çok büyük gelişmeler göstermiştir
 • Mesleki ve teknik eğitimin temelleri atılmıştır
 • İlk kez öğretmen yetiştiren meslek okulları açılmıştır
 • İlk kez kızlar için orta dereceli okullar açılmıştır
 • Öğrenci ve öğretmenlerin kılık kıyafetleri belirlenip düzenlenmiştir
 • Disiplin aracı olarak falaka resmen kaldırılmıştır
 • Halk eğitiminin önemi daha iyi anlaşılmıştır

4. Meşrutiyet Dönemi ( 1876- 1878)

 • Osmanlı Devleti’nin ilk anayasası olan Kanuni Esasi’ye eğitimle ilgili önemli maddeler girmiştir
 • Savaş nedeniyle eğitime ilişkin çalışmalar yapılamamıştır

5. Mutlakiyet Dönemi ( 1878- 1908)

 • Birçok meslek ve sanat okulu açılmıştır
 • İlk kez sağır, dilsiz ve körler için okul açılmıştır
 • Programlardan hayata dönük ve bazı başka dersler çıkartılmış , din ve ahlak derslerinin saatleri artırılmıştır
 • Maarif Nezareti ilk kez ülke çapında bir takım istatistikler yayınlamaya başlamıştır

6. İkinci Meşrutiyet Dönemi ( 1908- 1918)

 • Yayın özgürlüğü başlamıştır
 • Özellikle Balkan Savaşları’ndan sonra eğitimin kıymeti artmıştır
 • Kızlar için ilk kez bir yüksek öğretim açılmıştır
 • Okul öncesi eğitime yönelik ciddi adımlar atılmıştır
 • Öğretmenler ilk kez mesleki örgütler kurmuşlardır
 • Programlara, sosyal, siyasal muhtevalı, hayata dönük bazı dersler konulmuştur
 • Eğitim, bilim olarak işlenmeye başlanmıştır
 • Eğitim bakanlığı ilk kez ülkenin renkli haritasını çıkartmıştır
 • Kadınlar devlet dairelerin de çalışmaya başlamışlardır.

7. Cumhuriyet Dönemi

  • Cumhuriyetin ilk yıllarında halkın %10’u okur yazar değildi
  • Atatürk bizzat kara tahtanın başına geçerek eğitim hamlesini başlatmıştır
  • Eğitimde sayısal olarak önemli gelişmeler sağlanmıştır
  • Eğitim laikleşmiş ve demokratikleşmiştir
  • Tarih ve dil konularında milli amaca yönelme olmuştur
  • Latin harfleri kabul edilmiştir
  • Kadın eğitimine önem verilmiştir
  • Eğitimin gelişmesi için zaman zaman batılı eğitimcilerden yararlanılmıştır
  • Pek çok kez eğitim sorunlarının tartışıldığı şuralar toplanmıştır
  • İstikrarlı bir eğitim politikası izlenememiştir
  • Öğretmen yetiştirme politikaları sürekli değişmiştir
  • Öğretmenlik mesleği laik olduğu yere yükseltilememiştir
  • Eğitimde nitelik sorunu bir türlü çözülememiştir
  • Okulların fiziki olanakları her ne kadar iyileştirilse de “ikili eğitim” halen devam etmektedir
 • : 1. Ekiz , Durmuş ( 2006) Eğitim Bilimine Giriş. Lisans Yayıncılık. İst. 2. Sönmez, Veysel. ( 2006) Eğitim Bilimine Giriş. Anı yayıncılık. Ank. 3. Celep, Cevat. Meslek Olarak Öğretmenlik. Anı Yayıncılık.Ankara.2004
Paylaş
Araç çubuğu